92 מזמור

  • Recording #: 295
  • Page: ZY175
  • Hazzan Name: Chaim Kofinas
  • City: Ioannina
  • Congregation: Kehila Kedosha Janina (New York)
  • Roots: Romaniote
  • Prayer Cycle: Shabbat, Yom Tov
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
295 ZY175   Chaim Kofinas   Ioannina Kehila Kedosha Janina (New York) Romaniote Shabbat, Yom Tov
  1. 92 מזמור

(2 Pages)