ליל הוציא

Introduction to Ekha Chapter 2

  • Recording #: 353
  • Page: ASV122
  • Hazzan Name: Hayim Afya
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Tisha B'Av
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
353 ASV122   Hayim Afya   Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Tisha B'Av
  1. ליל הוציא

(1 Page)