יפו דודיך

  • Recording #: 2
  • Page: M021
  • Makam: Dugah
  • Hazzan Name: Isak Machoro, David Sevi, David Behar
  • Application: Maftirim
  • City: Istanbul
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
2 M021 Dugah Isak Machoro, David Sevi, David Behar Maftirim Istanbul   Sephardic Shabbat
  1. יפו דודיך

(1 Page)