יהמה לבבי

  • Recording #: 6
  • Page: M024
  • Makam: Segah
  • Hazzan Name: Yaakov Kohen
  • Application: Maftirim
  • City: Istanbul
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
6 M024 Segah Yaakov Kohen Maftirim Istanbul   Sephardic Shabbat
  1. יהמה לבבי

(1 Page)