אל ארומימך

  • Recording #: 19
  • Page: M036
  • Makam: Chargah
  • Hazzan Name: David Behar, Isak Machoro, David Sevi
  • Application: Maftirim
  • City: Istanbul
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
19 M036 Chargah David Behar, Isak Machoro, David Sevi Maftirim Istanbul   Sephardic Shabbat
  1. אל ארומימך

(1 Page)