קידוש ליל שבת

  • Recording #: 467
  • Page: ZY191
  • Makam: Nihavend
  • Hazzan Name: Asher Hananel
  • City: Sofia
  • Congregation: Central Sofia Synagogue
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
467 ZY191 Nihavend Asher Hananel   Sofia Central Sofia Synagogue Sephardic Shabbat
  1. קידוש ליל שבת

(1 Page)